Budapest

Adatkezelési tájékoztató

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-140442
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 1 872 6520
Fax: +36 1 872 6699
Honlap: www.hipa.hu

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismerésével és betartásával a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nevesített folyamatokban a természetes személyek személyes adatainak kezelése során teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI HATÁLYA

Az Adatkezelési tájékoztató kiterjed minden természetes személyre, akik személyes adatát az Adatkezelő kezeli, a foglalkoztatási jogviszonyban lévőket leszámítva.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég ügyfeleket, partnereket jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazásában a természetes személyekre irányadó szabályok szerint kell kezelni.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalommeghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza.

 1. RENDEZVÉNYEKEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL
  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A rendezvényen részt vevő személy neve, amely a természetes személy azonosításához szükséges. A személyes adat kezelése a rendezvényen részt vevő személlyel történő kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást és az érintett előzetes tájékoztatását szolgálja.

Beosztás

Az adatkezelés célja a rendezvény lebonyolítása során a protokolláris teendők elvégzése.

Telefonszám

A személyes adat kezelése a rendezvényen részt vevő személlyel történő kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást és az érintett előzetes tájékoztatását szolgálja. A telefonszám rendelkezésre bocsátása opcionális.

E-mail cím

A személyes adat kezelése a rendezvényen részt vevő személlyel történő kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást és az érintett előzetes tájékoztatását szolgálja.

Ételallergia

A catering szolgáltatás megfelelő, résztvevő érintettek egyedi igényeit kiszolgáló biztosítása. A személyes adat rendelkezésre bocsátása opcionális.

Képmás

A személyes adat kezelése a rendezvényekről készített kép- és hangfelvételek készítése során opcionálisan történik. A rendezvényről készült kép- és hangfelvételt az Adatkezelő honlapján és más nyilvános kommunikációs csatornáin (így különösen YouTube, LinkedIn) opcionálisan a nyilvánosság felé közvetíti.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot (pl.: az érintett nevét) tartalmazzon. Az érintett dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

  1. Az adatkezelés jogalapja

A rendezvényekre történő jelentkezéssel összefüggésben az Adatkezelő által kezelt, 6. pont a) alpontjában szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

A rendezvényekre történő jelentkezés során megadott személyes adatokat, illetve a rendezvényeken készült kép- és hangfelvételeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A rendezvényekre történő előzetes jelentkezést, ezzel egyidejűleg a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást – beleértve a kép- és hangfelvétel nyilvánosság felé történő közvetítésére adott hozzájárulást is – az érintett bármikor visszavonhatja, a személyes adatok törlését az [email protected] e-mail címen kezdeményezheti.

  1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő által más állami szerv vagy piaci szereplő közreműködésével történő rendezvényszervezés esetén a rendezvényre történő regisztráció, a rendezvény lebonyolítása, a rendezvényen részt vevő személyeknek a rendezvénnyel összefüggésben történő utaztatása érdekében amennyiben az szükséges.

 1. BESZÁLLÍTÓI ÉS TELEPHELY ADATBÁZIS MŰKÖDTETÉSE
  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Az érintett neve, amely a természetes személyek azonosításához szükséges. A személyes adat kezelése a kapcsolatfelvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges.

Beosztás

A befektetők számára történő közvetítéséhez szükséges.

Telefonszám

A telefonszám, mint elérhetőség kezelése a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.

E-mail cím

Az e-mail cím, mint elérhetőség kezelése a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

A beszállítói, illetve telephely adatbázis működtetésével kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

A beszállítói adatbázisban szereplő személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A beszállítói adatbázisban szereplő személyes adatokat az érintett – a felhasználói fiókjába belépve vagy az Adatkezelő segítségével – bármikor törölheti, ezzel egyidejűleg a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja.

 1. Hírlevélküldés
  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A név, mint személyes adat a természetes személy azonosításához és a hírlevelek küldése során a kapcsolatfelvételhez szükséges.

E-mail cím

Az e-mail cím, mint elérhetőség kezelése a hírleveleknek a hírlevélre feliratkozó személyek részére történő eljuttatását célozza.

 

Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.

  1. Az adatkezelés jogalapja

A hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

A hírlevél küldéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hírlevélre feliratkozott személy bármikor le tud iratkozni a hírlevél küldés szolgáltatásról, amelyet a hírlevélben található linkre történő kattintással tehet meg. A hírlevélről történő leiratkozás nem azonos a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásával. A hírlevélre feliratkozó személynek bármikor lehetősége van személyes adatainak törlését kezdeményezni, amelyet az [email protected] e-mail címen tehet meg.

 1. Weboldal-üzemeltetés
  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Az Adatkezelő szakterületi vezetőinek, valamint meghatározott üzleti partnereinek neve, mint személyes adat a természetes személy azonosításához szükséges.

Beosztás

A szakterületi vezetők beosztására vonatkozó személyes adat kezelése a kapcsolatfelvételt segíti elő.

Az üzleti partnerek beosztásának, mint személyes adatnak a kezelése a weboldalon referenciaként kerül feltüntetésre.

Telefonszám

A telefonszám, mint elérhetőség kezelése a weboldalon feltüntetett szakterületi vezetők elérhetőségét, a velük való kapcsolatfelvételt biztosítja.

E-mail cím

Az Adatkezelő szakterületi vezetőinek e-mail címe, mint elérhetőség kezelése a weboldalon a szakterületi vezetővel való kapcsolatfelvételt biztosítja.

Fénykép

Az Adatkezelő adott szakterületi vezetőivel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése.

Üzleti partnerek azonosításának segítése.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

A weboldal üzemeltetése során, a szakterületi vezetők vonatkozásában gyűjtött és kezelt személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, fénykép) jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amelyre vonatkozóan érdekmérlegelési teszt került elvégzésre.

A weboldal üzemeltetése során az üzleti partnerek személyes adatai (név, beosztás, fénykép) kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

A weboldal üzemeltetése során, a 9. pont a) alpontjában foglalt adatkezelési célból a szakterületi vezetők vonatkozásában a személyes adatok kezelésének időtartama a szakterületi vezető e tevékenysége fennállásának időtartamára terjed ki, megszűnésének napjával az a) alpontban foglalt célból történő adatkezelés automatikusan megszűnik.

A weboldal üzemeltetésével összefüggésben az üzleti partnerekre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A weboldalon szereplő üzleti partner a személyes adatainak törlését bármikor kezdeményezheti az [email protected] e-mail címen keresztül.

 1. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések

10.1.    Kapcsolattartói, képviselői adatok kezelése

   1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A szerződő partnerekkel, beszállítókkal, tanácsadókkal, szakmai partnerekkel, befektetőkkel, telephely nyilvántartás esetén az ingatlan tulajdonosokkal vagy az általuk kijelölt természetes személlyel és az ügyfelekkel történő kapcsolat felvétel és kapcsolattartás, illetve a szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása.

Beosztás

Telefonszám

E-mail cím

 

   1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat jogos érdeke alapján gyűjti és kezeli. Az Adatkezelő a kapcsolattartói adatok kezelését illetően mérlegelte azoknak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy ezen adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Szerződéses jogviszony esetén az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, szállítás céljából postai, futárpostai szolgáltatónak.

   1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat amennyiben azok a szerződésben nem szerepelnek, addig az időpontig kezeli, ameddig az a szerződések teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, de legfeljebb a szerződés megszűnésétől 5 évig, amennyiben azok a szerződés részét képezik a szerződés megszűnését követő 8 évig.

  1. Szerződések nyilvántartása
   1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződések kezelése, nyilvántartása.

 

   1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a szerződés nyilvántartó rendszerben szereplő személyes adatokat jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő a szerződésnyilvántartó rendszerében szereplő adatok kezelését illetően mérlegelte azoknak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy ezen adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

   1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a szerződésnyilvántartóban szereplő személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli.

  1. Teljesítések ellenőrzése
   1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Teljesítések ellenőrzése.

Beosztás

Telefonszám (bizonyos esetben)

E-mail cím (bizonyos esetben)

 

   1. Az adatkezelés jogalapja

A szerződések teljesítésének ellenőrzésével összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adakezelő a teljesítések ellenőrzése kapcsán mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

   1. Az adatkezelés időtartama

A teljesítések ellenőrzésével összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés megszűnésétől számított 8 évig őrzi.

 
 1. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS
 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Jelentkezés, pályázat elbírálása. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Születési hely, idő

Lakcím

Végzettség, szakképzettség (képző intézmény megnevezése kar, szak megjelölésével, képzés időtartama, végzés időpontja)

Idegennyelv ismerete (szintje, típusa)

Informatikai ismeretek

Képmás

Telefonszám

E-mail cím

Szakmai tapasztalat (munkáltató megnevezése, tevékenységi területe, betöltött feladatkör/munkakör, időtartam)

Önéletrajz tartalma

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A kiválasztási eljárás során az érintett adatainak kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kiválasztási eljárás során megadott és az önéletrajzban szereplő adatokat a kiválasztási eljárás lezárásáig kezeli, azt követően a beérkezett jelentkezési és pályázati anyagokat – amennyiben munkaviszony létesítésére nem kerül sor – megsemmisíti. Adatkezelő az érintett kifejezett, írásban megküldött kérésére az adott kiválasztási eljárás lezártát követően egy évig őrzi a megküldött a pályázati dokumentumokat.

 1. KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE, ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉS
   1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő székhelyén képfelvételt rögzítő kamerák kihelyezésére kizárólag biztonsági és vagyonvédelmi okból kerül sor, a rendszer nem irányul a foglalkoztatottak tevékenységének és munkavégzésének megfigyelésére és ellenőrzésére. A kamerák a bérelt parkolókat, valamint a folyosókat, előtereket, lifteket és a garázst figyelik. Egyetlen kamera sem figyel meg a munkavállalók munkaközi pihenőjének eltöltése céljára kijelölt területet és mellékhelyiséget. A kamerák kizárólag képfelvételt rögzítenek.

A kamerarendszert az épület bérbeadója biztosítja, az Adatkezelő nem rendelkezik ahhoz közvetlen hozzáféréssel, és a közterületi bérelt parkolóhelyeket figyelő kamera kivételével az élő képet mutató monitorokra sem lát rá az Adatkezelő munkatársa vagy szerződött partnere. A kamerafelvételekhez az Adatkezelő igény szerint hozzáférhet (pl.: személy- vagy vagyon elleni bűncselekmény elkövetése), ebben az esetben az irányadó hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett jár el.

Az épületbe történő beléptetés során az érintett személy neve kerül rögzítésre.

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Az épületbe történő beléptetés.

Képfelvétel

Kivételes esetben, a fent rögzítettek szerint az épület biztonsági- és vagyonvédelmének biztosítása körében felmerült, az Adatkezelőt (is) érintő incidensek kezelése.

 

   1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az általa az épületbe történő beléptetéssel összefüggésben kezelt személyes adatot jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő az épületbe történő beléptetéssel összefüggésben mérlegelte annak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

   1. Az adatkezelés időtartama

A beléptetéssel összefüggésben kezelt személyes adatot az Adatkezelő az adatgyűjtés (beléptetés) időpontjától számított 3 munkanapon belül törli, amennyiben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt a személyes adat megőrzése egyébként nem indokolt.

   1. Adattovábbítás

Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás esetén a képfelvétel az épület bérbeadója részéről igény szerint továbbításra kerülhet az Adatkezelő részére, amelyet az Adatkezelő az illetékes hatóságok számára szükség esetén megküld.

 1. Harmadik személyek fogadása
   1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Harmadik személyek fogadása, opcionálisan az utaztatás lebonyolításában történő közreműködés.

Beosztás

Születési hely, idő

Útlevél adatok

 

   1. Az adatkezelés jogalapja

Az üzleti, szakmai partnerek mint harmadik személyek fogadásával összefüggésben gyűjtött és kezelt személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő a harmadik személyek személyes adatainak kezelése kapcsán mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

   1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a harmadik személyek fogadásával összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az iratkezelési szabályzatában foglalt irányadó szabályok szerint őrzi.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő foglalkoztatottjai férhetnek hozzá az erre vonatkozó jogosultság alapján, a feladataik ellátása érdekében, a megfelelő adatvédelmi intézkedések mellett.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek vagy piaci szereplők számára, így különösen amennyiben az Adatkezelő által más állami szerv vagy piaci szereplő közreműködésével történő rendezvényszervezés esetén a rendezvényre történő regisztráció, a rendezvény lebonyolítása, a rendezvényen részt vevő személyeknek a rendezvénnyel összefüggésben történő utaztatása érdekében szükséges.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a felügyelete alatt álló eszközökön tárolja. Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak védelme érdekében az adattárolás és feldolgozás kapcsán számos technikai és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmaz, amelyek megakadályozni hivatottak az adatokhoz illetéktelen személyek által történő hozzáférést. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok védelmét mind szoftver, mind hardver eszközökkel, valamint korszerű informatikai módszerekkel, magas szintű titkosítással és védelemmel valósítja meg.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  1. A tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatás iránti kérelmének a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz az érintett által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén.

  1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (pl.: bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a módosítás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, amelyről az érintettet a rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja.

  1. A törléshez való jog

Az érintett bármikor, írásban kérelmezheti az Adatkezelőnél kezelt személyes adatainak törlését, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben valamely jogszabályban előírt kötelezettség okán az Adatkezelő nem törölheti az általa kezelt személyes adatot, az érintett adattörlésre irányuló kérelme indokolás mellett elutasításra kerül. Amennyiben az érintett személyes adatainak az Adatkezelő által történő törlése nem ütközik jogi akadályba, az Adatkezelő adattörlésre irányuló kérelmének helyt ad, és személyes adatai a kérelem az Adatkezelő által történő kézhezvételét követő 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek, amelyről az érintettet a rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja.

  1. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Az érintett az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adat ne kerüljön törlésre. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tárolja a személyes adatot (illetve az azt tartalmazó dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettnek az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül joga van ahhoz, hogy írásban tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból, az érintett előzetes hozzájárulása hiányában továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő a hozzájárulása nélkül személyes adatait közvetlen üzletszerzés vagy direkt marketing céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az Adatkezelő által történő adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A 14. pontban foglalt jogok érvényesítésén túl az érintett az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe.

  1. Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben az érintett panasszal kíván élni az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat:

Dr. Dombi Ügyvédi Iroda

Székhely:        1055 Budapest, Falk Miksa utca 4., 4. em. 1.
E-mail cím:     [email protected]
Telefonszám: +36 1 786 1771
Honlap:          drdombi.hu

  1. Bírósági eljárás indítása

Az érintett jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során észlelt jogsértés esetén, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörbe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén az érintett kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információ és a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken érhető el: http://birosag.hu/torvenyszekek

  1. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, az érintett panaszával a felügyeleti hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail cím: [email protected]
Telefon: +36 1 391 1400
Honlap: www.naih.hu

Budapest, 2022. szeptember